Login

usercockpit

64 երկրներիցերեխաներխաղացելենՖուտբոլբարեկամությանհամար

01.07.2017 թ., ՍանկտՊետերբուրգ: ՍանկտՊետերբուրգում «Գազպրոմ» ՀԲԸ-ի «Ֆուտբոլըբարեկամությանհամար» միջազգայինմանկականսոցիալականծրագրիհինգերորդմրցաշրջանիշրջանակներումկայացելէ «Ֆուտբոլըբարեկամությանհամար» առաջնությունը:

Առաջնությունըհամախմբելէպատանիֆուտբոլիստներին՝ծրագրիդեսպաններին 64 երկրներից: 12 տարեկանտղաներըևաղջիկներըհամախմբվելեն 8 միջազգայինԲարեկամությանհավաքականներիմեջ: ՏեղըԲարեկամությանհավաքականներիմարզչականկամրջակներումզբաղեցրելենպատանիմարզիչներ՝նախագծինախորդմրցաշրջաններիմասնակիցներիթվից:

Հունիսի 27-ից 29-ըԲարեկամությանմարզականճամբարումպատանիֆուտբոլիստներըպատանիմարզիչներիղեկավարությամբուհայտնիֆուտբոլիստներիհսկողությանտակմասնակցելենմարզականհավաքներին, որոնքօգնելենմարզիկներինբարելավելհարաբերություններըֆուտբոլայինդաշտում, զարգացնելթիմայինմարտավարությունըևզգալթիմակցիուսը:

Հուլիսի 1-ին «Ֆուտբոլըբարեկամությանհամար» միջազգայինմանկականսոցիալականծրագրիհինգերորդմրցաշրջանիֆուտբոլիստներըհավաքականներիկազմումհանդիպելենֆուտբոլայինդաշտիզմրուխտեսիզամարգիվրաևիրենցօրինակովապացուցել, որբարեկամությունըհնարավորէանկախսեռի, ֆիզիկականհնարավորություններիուռասայինպատկանելիության:

«Ւնձդուրէգալիսլինելայստեղ, անցյալանգամեղելեմխաղացող, իսկայսմրցաշրջանումհանդեսեմգալիս, որպեսպատանիմարզիչ: Նորպաշտոնըբավականինբարդէ՝անհրաժեշտէօրինակծաոայելևլինելառաջատարըիմթիմիբոլորխաղացողներիհամար: Եսվստահեմ, որապագայում, կիրականացնեմինձսպորտում, գուցեորպեսմարզիչ, բայցհիմաիմերազանքնէդառնալպրոֆեսիոնալֆուտբոլիստ»,— կիսվեցիրզգացմունքներովԷմեկեՀանսենը (16 տարեկան, Նիդեռլանդներ)՝միակպատանիաղջիկ-մարզիչը: 

ԱմենակարևորմարդկայինարժեքներինվիրվածությանկարգախոսիներքոֆուտբոլայինմարտերիցառաջՍանկտՊետերբուրգիսայլակներովռեգբիիհավաքականիգլխավորմարզիչՎլադիմիրԲուսիգինըվիճակահանությունէանցկացրել:

 «Այսառաջնությունըհիանալիհնարավորությունէերեխաներիհամարցույցտալիրենցնվիրվածությունըամենակարևորմարդկայինարժեքներինուփոխելմեծահասակներիաշխարհահայացքը: Նայումեմնրանցուհիշումինձ՝որքանսերկաերեխաներիմոտֆուտբոլիհանդեպ, ևդաայնէ, թեինչնէմեզմիավորում»,— ասելէՎլադիմիրԲուսիգինը:

Վիճակահանությանկամքով «Ֆուտբոլըբարեկամությանհամար» միջազգայինառաջնությունում, որըտեղիէունեցելըստօլիմպիականհամակարգի՝ԲարեկամությանդեղինհավաքականըհաղացելէԲարեկամությանկապտականաչհավաքականիհետ, ԲարեկամությանկարմիրհավաքականըհանդիպելէԲարեկամությաննարնջագույնհավաքականիպատանիֆուտբոլիստներիհետ:

ՍպիտակհավաքականըհանդիպելէԿանանչհավաքականիհետ, իսկերեխաներըմանուշակագույնվերնաշապիկներովհանդիպելենԿապույտհավաքականիհետ: Կարճընդմիջումիցհետոանցկացվելենառաջնությանկիսաեզրափակիչխաղերըուեզրափակիչխաղը, որինմասնակցելեննարնջագույնևմանուշակագույնհավաքականներիֆուտբոլիստները: Խաղըտեղիէունեցել «Բարեկամությունուհավասարություն» նշանաբանով: Եզրափակիչհանդիպումըավարտվեց 4:3 հաշվովինպաստՆարնջագույնթիմիմարզիկներիևեզրափակիչսուլոցիցհետոերկութիմերիխաղացողներիբարեկամականձեռքսեղմումով:

«Գազպրոմ» ՀԲԸ-ի «Ֆուտբոլըբարեկամությանհամար» միջազգայինսոցիալականծրագրիհինգերորդմրցաշրջանիմրցակցայինմասիգագաթնակետնէդարձելեզրափակիչփուլիյուրահատուկմրցանակաբաշխությունը: Թիմերիկապիտաններըպարգևատրելենմիմյանցմեդալներով, դիպլոմներովուհատուկմրցանակներովՌուսաստանիֆուտբոլիմիությունից:

«Հաճելիէնայելամբողջաշխարհիցեկածվառվողաչքերովերիտասարդներիվրա: «Ֆուտբոլըբարեկամությանհամար» միջազգայինառաջնությունումտարբերերկրներիմարզիկներերեքօրումխմբավորվելենիսկականթիմերիմեջ: Երեխաներըպայքարելենհաղթանակիհամար, որպեսմեծահասակներ, ևկարծումեմ, որնրանցմեծապագաէսպասում»,— ասելէՌՖՄ-իփոխնախագահ, ՌուսաստանիֆուտբոլայինՊրեմիերԼիգայինախագահՍերգեյՊրյադկինը:

Պատանի ֆուտբոլիստները, ովքեր չեն մասնակցել եզրափակիչ խաղին, անցկացրել են մի շարք ընկերական հանդիպումներ ի պաշտպանություն «Ֆուտբոլը բարեկամության համար» ծրագրի արժեքների: Պատանի մարզիկներին աջակցելու նպատակով եկել են ավելի քան հազար մարդ, որոնց թվում եղել են հայտնի ֆուտբոլիստներ, այդ թվում Ծրագրի Ռուսաստանի դեսպան, Ռուսաստանի ազգային հավաքականի պատմության մեջ լավագույն ռմբարկու Ալեքսանդր Կերժակովը ու Ռուսաստանի ազգային հավաքականի Գլխավոր մարզիչ Ստանիսլավ Չերչեսովը, ինչպես նաև առաջատար միջազգային մարզական ԶԼՄ-ների ավելի քան 200 լրագրողներ և աշխարհի ֆուտբոլի ասոցիացիաների ներկայացուցիչներ:

Հետ

GLOBAL MEDIA PARTNER

GENERAL MEDIA PARTNER

SPECIAL LANGUAGE PARTNER

LOCAL MEDIA PARTNER

This website uses cookies to enhance usage, for web analysis, advertising purposes and to integrate social media. You hereby give consent for this website or third-party suppliers to place cookies on your device. For more information please see our privacy policy